Fiskeregler


§ 1 - Fredningstider:
FISKEFÖRBUD 16/9 – 24/12 i samtliga örings-, rödings- och harrvatten.
Utom i Harsasjön där fiske riktat efter gädda är tillåtet efter 16/9

Gösfiske: fiskeförbud hela juni månad.
Ljussjön, Storöratjärn och Edeforsen: fiskeförbud 16/3- 14/5 samt 16/9 – 24/12
Stora Kölsjön och Åvattnet: Nätfiskeförbud mellan 1/10- 30/4

Harsasjön, Bodasjön och Dalsjön: nätförbud hela året

Kräftfiske: fiskeförbud råder under hela året.
Kramstatjärn: är öppen för fiske året om.


§ 1b - Fredningsområden:
Fiskeförbud råder i:
Ljusvallsbäcken mellan Ljussjön och Grundvattnet.
Gräningebäcken till Vinnfarvägen.
Bäcken från Storöratjärn till Lillöratjärn.
Gammelmyrbäcken (från Simessjön) och Abborrtjärnsbäcken råder fiskeförbud i de första 200 m i bäckarna.
För övriga vatten, se lokalt anslagen information.
§ 2 - Minimi- och maximått: *se även §12
Öring och *Röding 25 cm.
Harr minst 30 cm, Ljussjön fönsteruttag 30 - 45 cm
Gös minst 40 cm
Abborre max 40 cm
Gädda max 90 cm

§ 3 - Fiske från Båt:
Fiske från båt är förbjudet i följande vatten:
Abborrtjärn, Gartsbotjärn, Högbergstjärn, Kramstatjärn, Långtjärn v. Kölvallberget, Mytingen, Oktjärn och Stormortjärn.

I Ljussjön, Gräningen och Simessjön är fiske från båt tillåtet med särskilt båtkort. Ett kort per båt, EJ motor.
( Båtkorten kan endast lösas hos Owe Wiklund tel. 070-630 80 99)

Flytring likställs med båt.

Övriga vatten inom Fiskevårdsområdet upplåts till fiske från båt.
§ 4 - Fiske med nät:
För fiske med nät krävs ett tilläggskort. Kan endast köpas av fiskerättsägare och fastboende eller fritidshusägare inom Järvsö FVO.

Fiske med nät är tillåtet i Storsjön (Stora Kölsjön) och Åvattnet, fr. o m 1/5 t.o.m. 30/9.

Nätförbud gäller i Ljusnan, inom en radie av 200 meter från mynningen av Milån och Sörbyån. Samt i Edeforsen från sockengränsen ner till gräns som markeras av skyltar. Nätförbud gäller även under hela året i Harsasjön och Bodasjön och Dalsjön.

Fiske med nät får inte ske i bäckar och åar, inte heller så att en fiskådra eller fiskvägar avstängs till mer än 50 %.

För fiske med nät gäller begränsning till 5 nät/kort med en sammanlagd längd av högst 150 meter.

Näten skall vara märkta så att det tydligt framgår vem brukaren är.

Nät räknas till de rörliga redskapen.
§ 5 - Kräftfiske:
Allt kräftfiske är tillsvidare Förbjudet.


§ 6 Antalsbegränsningar: *se även §12
Inom Fiskevårdsområdet råder fångstbegränsning av öring, *röding, harr och regnbåge till 3 st. / kort UTOM i Ljussjön där 2 st harr + 1 öring/kort.
§ 7 Ryckfiske:
Förbud mot ryckfiske gäller i samtliga vatten inom Järvsö Fvo.
§ 8 Handredskap:
Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst 3 krokar.

Fiske med handredskap är tillåtet i Järvsö Fiskevårdsområdesförenings samtliga vatten, förutom där totalt fiskeförbud råder.

I följande vatten får dock endast fiske med ett (1) handredskap / person / kort bedrivas:
Abborrtjärn, Gartsbotjärn, Grundvattnet, Gräningen, Högbergstjärn, Högvallstjärn, Kramstatjärn, Lillöratjärn, Ljussjön, Långtjärn (v, Kölvallsberget), Långtjärn (v Gräningen), Mytingen, Oktjärn, Simessjön, Sortvattnet ( se även § 12 ), Storöratjärn, Stormortjärn, Svarttjärnarna, Öratjärn (v Nor), Stor Öratjärn, Edeforsen i område som markeras med skyltar, Kyrkströmmen, bäckar och åar.
§ 9 - Fasta redskap:
Tillåtet fast redskap är ryssja.

Fiske med fasta redskap får ej bedrivas så att fiskeådra eller fiskvägar avstängs till mer än 50%.

Fasta redskap skall vara märkta så att det tydligt framgår vem brukaren är.

Fasta redskap får ej förekomma inom en radie av 200 meter från mynningen av Milån och Sörbyån.
§ 10 - Övriga rörliga redskap: (utom handredskap och nät)
Med övriga rörliga redskap avses utterbräda, mjärde, långrev, angeldon och ståndkrok.

Övriga rörliga redskap får användas i samtliga vatten utom i de vatten som undantagits för fiske med endast ett (1) handredskap.

Övriga rörliga redskap skall vara märkta så att de tydligt framgår vem brukaren är.

Fiske med övriga rörliga redskap är förbjuden i en radie av 200 meter från mynningen av Milån och Sörbyån.
§ 11 - Fisketillsyn:
Fisketillsyn sköts av tillsynspersoner förordnade av Länsstyrelsen.

Fiskekort skall medföras vid fiske och vara försett med kvitto eller försäljningsställets stämpel/signatur samt innehavarens namn och giltighetstid.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Vid brott mot Fvo:s regler kommer en kontrollavgift enligt fastställd lista tas ut av fiskaren:
Hög Stege
§1 Fredningstider och fredningsområden x
§2 Minimi- och maximått x
§3 Vid fiske i vatten där båtförbud råder x
§4 Nät, antalsbegränsning och märkning x
Övrigt x
§5 Kräftfiske x
§6 Antalsbegränsning ädelfisk x
§7 Ryckfiske x
§8 Vid otillåtet antal handredskap x
Vid otillåten fiskemetod x
§9-10 Vid omärkta redskap x
Övrigt x
§11 Fiskekort x
§12 Vid försäljning av laxartad fisk x
Övrigt x
Hög 3 000 kr
Stege
Första 500 kr
Andra 1 000 kr
Tredje 1 500 kr
§1 Fredningstider: Öring 15/9 – 25/12, Harr 1/4 – 31/5, Gös 1/6 – 30/6, Sik (fiske m. nät) 1/10-30/4
Fredingsområden: Ljusvallbäcken, Storöratjärnsbäcken till Lillöratjärn, Gräningenbäcken till Vinfarsvägen, första 200m i Gammelmyrbäcken och Aborrtjärnsbäcken. Gäller också av styrelsen införda fiskeförbud.
§2 Minimimått: Öring & Röding 25 cm, Harr 30 cm, Ljussjön fönsteruttag 30 - 45 cm, Gös minst 40 cm, Abborre max 40 cm, Gädda max 90 cm.
§3 Båtförbudssjöar: Abborrtjärn, Gartsbotjärn, Högbergstjärn, Kramstatjärn, Långtjärn v Kölvallsberget ( utan båtkort:) Gräningen, Ljussjön och Simessjön.
§4 Nät: Stege: max 5 nät totalt 150 Löpmeter märkta med brukarens namn och adress. Hög: Brott mot Förbudstid (Se §1). Förbudsområden 200 m. mynningen Mil- och Sörbyån. Vatten för endast ett handredskap (se §8), Harsasjön och Bodasjön. Fiskvägar får inte stängas till mer än 50%.
§5 Kräftfiske: Allt kräftfiske utom av styrelsen anvisad tid och plats.
§6 Antalsbegränsning: Öring, *röding, harr och regnbåge till 3st/ kort UTOM i Ljussjön är 2 st harr + 1 öring/kort.
§7 Ryckfiske: Är aldrig tillåtet.
§8 Vatten för ett handredskap: Stege: Fiske med fler än ett spö. Hög: Övriga fiskemetoder. Gäller i vatten för endast ett handredskap: Abborrtjärn, Gartsbotjärn, Grundvattnet, Gräningen, Högbergstjärn, Högvallstjärn, Kramstatjärn, Lillöratjärn, Ljussjön, 2 x Långtjärn, Mytingen, Oktjärn, Simessjön, Sortvattnet, Storöratjärn, Stormortjärn, Svarttjärnarna, Öratjärn Nor, Edeforsen, Kyrköströmmen, bäckar och åar.
§9 Ryssja: Hög: Inom förbudsområden 200 m. radie mynning Milån och Sörbyån. Fiskväg avstängd till mer än 50 %. Vid fiske med annat fast redskap än ryssja.
§10 Gäller Utterbräda, mjärde, långrev, angeldon, sax och ståndkrok. Hög: I vatten för endast ett handredskap. Inom förbudsområden 200m. radie mynning Milån och Sörbyån
§11 Fiskekort: Vid fiske med ordinarie kort i extradagkortsvatten. Kort som är ofullständigt eller felaktigt ifyllt. När fiskaren har fiskekort men inte tagit med det till fiskevattnet.
§12 Släpfiske och mäskning: Stege: Släpfiske där släpfiskeförbud råder. Mäskning i vatten för ett handredskap.

§ 12 Övriga bestämmelser:
BÄCKRÖDING omfattas inte av regler om §2 Minimimått eller §6 Antalsbegränsningar. ALL MÄRKT GÖS i Dalsjön ska återutsättas.

Barn under 16 år fiskar gratis.

Släpfiskeförbud råder i Gräningen, Simessjön, Ljussjön, och Storöratjärn.

Mäskning förbjuden i vatten som är upplåtna för fiske med endast ett handredskap ( Se § 8)

Fiske av laxartad fisk får ej ske till försäljning.

Decimeringsfiske i Sortvattnet: Angling riktat efter gädda är tillåtet för den som har löst ett decimeringsfiskekort

Fiskeförbud: Styrelsen kan vid behov införa fiskeförbud utan årsmötesbeslut
§ 13 - Fiskeupplåtelse:
Fisket upplåts i samtliga vatten utom Gräningen, Kramstatjärn, Simessjön och Ljussjön på följande korttyper:

  • Fiskerättsinnehavarekort: Kan endast köpas direkt av ordförande eller kassör
  • Årskort:
  • Tilläggskort för Nät:
    Kan endast köpas av fastboende och fritishusägare inom Järvsö FVO
  • Dygnskort
  • Gruppkort:
    Gruppfiskekort kan lösas enligt överenskommelse med ordföranden eller kassör.
Fisket i Gräningen, Kramstatjärn, Simessjön och Ljussjön upplåts på följande korttyper:
Vid FISKETÄVLINGAR ska tillstånd sökas hos styrelsen samt avgift betalas till Järvsö FVO


Senast uppdaterad: 2024-04-11